Chương trình sẽ được diễn ra
từ 18-11-2013 17:00:00 đến 01-01-2014 23:59:59.