Chương trình sẽ được diễn ra
từ 16-09-2013 10:00:00 đến 16-10-2013 23:59:59.