Chương trình sẽ được diễn ra
từ 28-05-2018 10:00:00 đến 01-06-2018 23:59:59.