Hệ thống không xử lý được dữ liệu gởi đi,
hoặc đường truyền của bạn không kết nối được máy chủ.