Chương trình sẽ được diễn ra
từ 30-06-2017 10:00:00 đến 14-07-2017 23:59:59.