Chương trình sẽ được diễn ra
từ 15-10-2016 11:00:00 đến 20-11-2016 23:59:59.