Chương trình sẽ được diễn ra
từ 04-10-2016 14:00:00 đến 09-11-2016 23:59:59.