Chương trình sẽ được diễn ra
từ 12-06-2014 14:00:00 đến 20-07-2014 23:59:59.