Chương trình sẽ được diễn ra
từ 21-01-2015 10:00:00 đến 10-03-2015 23:59:59.