Chương trình sẽ được diễn ra
từ 04-09-2019 10:00:00 đến 30-09-2019 23:59:59.