Chương trình sẽ được diễn ra
từ 05-12-2012 14:00:00 đến 23-12-2012 23:59:59.