Chương trình sẽ được diễn ra
từ 29-11-2016 14:00:00 đến 18-12-2016 23:59:59.