Chương trình sẽ được diễn ra
từ 20-03-2018 10:00:00 đến 03-04-2018 23:59:59.