Chương trình sẽ được diễn ra
từ 17-01-2018 14:00:00 đến 31-01-2018 23:59:59.