Chương trình sẽ được diễn ra
từ 20-09-2017 20:00:00 đến 03-10-2017 23:59:59.