Chương trình sẽ được diễn ra
từ 12-07-2017 17:00:00 đến 31-07-2017 23:59:59.