Chương trình sẽ được diễn ra
từ 09-01-2019 10:00:00 đến 31-01-2019 23:59:59.