Chương trình sẽ được diễn ra
từ 19-09-2013 15:00:00 đến 25-10-2013 23:59:59.
Text goes here