Chương trình sẽ được diễn ra
từ 18-11-2016 10:00:00 đến 30-11-2016 23:59:59.