Chương trình sẽ được diễn ra
từ 21-08-2015 10:00:00 đến 19-12-2015 23:59:59.