Chương trình sẽ được diễn ra
từ 25-01-2017 10:00:00 đến 10-02-2017 23:59:59.