Nội dung content ngoài: tin tức
nội dung đoạn cần nhấn mạnh 1
màu của link trong nội dung (hover vẫn màu này mà không có underline)

Nội dung có kích thước 15px : Class="strong"

Nội dung có kích thước 16px : Class="strong01"

Nội dung có kích thước 17px : Class="strong02"