Chương trình sẽ được diễn ra
từ 09-08-2013 11:00:00 đến 31-12-2013 23:59:59.